Tin tức Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán học quốc tế năm 2025

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau:

1. Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11/03/2024 đến hết 12h ngày 15/04/2024

3. Đối tượng tài trợ và điều kiện đăng ký thực hiện đề tài:

Mỗi đề tài nghiên cứu gồm hai hoặc ba người bao gồm:

  • Chủ nhiệm đề tài là người trong tập thể hướng dẫn của nghiên cứu sinh,
  • Thành viên nghiên cứu chủ chốt là nghiên cứu sinh của Viện Toán học.
  • Thành viên còn lại (nếu có) là cán bộ của Viện Toán học và trong tập thể hướng dẫn.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Đơn đăng ký (Mẫu số 1);
  • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí (tiếng Việt Mẫu 2a và tiếng Anh Mẫu 2b);
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài (Mẫu số 3 dành cho người hướng dẫn, Mẫu số 4 dành cho nghiên cứu sinh);
  • Quyết định hướng dẫn và công nhận nghiên cứu sinh;
  • Đánh giá của tập thể hướng dẫn về năng lực chuyên môn của nghiên cứu sinh và các kết quả đã đạt được;
  • Bài báo của nghiên cứu sinh đã công bố hoặc nhận đăng ở tạp chí trong danh sách SCI-E của Web of Science hoặc bản thảo kết quả nghiên cứu.

Có thể tải các mẫu tại đây

5. Tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ bản cứng và phiếu xác nhận đã đăng ký đề tài (mẫu tại đây) được gửi tới thư ký hành chính của Trung tâm: Bà Trần Thị Thanh Hà (e-mail: tttha@math.ac.vn), phòng 205, nhà A5, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, 18-Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Kế hoạch triển khai bắt đầu từ T1/2025.

7. Thời gian thông báo kết quả: Trong tháng 5 năm 2024.