Xêmina Xêmina

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Polynomial parametrization of algebraic groups over rings