Tuyển sinh Tuyển sinh

Xemina Xemina

Matrix Two-Person Games - IMH
Ngày đăng 18/09/2019 | 00:25  | Lượt xem: 198

September 18, 2019

Speaker: Nguyen Dong Yen

Time: 9h00, Wednesday, September 18, 2019
Location: Rom 302, Building A5, Institute of Mathematics

Hội nghị Hội nghị

Bài giảng trung tâm Bài giảng trung tâm