Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
778/QĐ-VHL Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà Dương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế 15/04/2024
1738/QĐ-VHL Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phan Thị Hà Dương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế 31/08/2023
1277/QĐ-VHL Đối tên Trung tâm quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học thành Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế trực thuộc Viện Toán học 20/08/2022
2681/QĐ-VHL Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế 31/12/2021
185/QĐ-VTH Ban hành Quy định về việc triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác và phổ biến khoa học của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 06/10/2021
1522/QĐ-VHL Quyết định về việc thay đổi Trưởng ban Điều hành Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 24/09/2021
1331/QĐ-VHL Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu toán học trực thuộc Viện Toán học 27/07/2021
146/QĐ-VTH Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu dành cho nhà khoa học trẻ xuất sắc của Trung tâm UNESCO 26/07/2021
859/QĐ-VHL Bổ nhiệm Ban thường trực Hội đồng Khoa học Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học, nhiệm kỳ 2020-2023 02/06/2020
333/QĐ-VHL Về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học, nhiệm kỳ 2020-2023 18/03/2020
1286/QĐ-VHL Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học 21/08/2020
1230/QĐ-VHL Về việc thành lập Ban điều hành Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 28/06/2018
1911/QĐ-VHL Về việc thay đổi thành viên đại diên UNESCO trong Ban điều hành Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 08/11/2019
558/QĐ-VHL Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học 13/04/2018
701/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa nước CHXHCNVN và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) về thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của Unesco (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam 12/05/2021
43/NQ-CP Về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam. 11/04/2020
66/QĐ-VTH Ban hành Quy định, đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 13/03/2020
177/QĐ-VTH Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 30/09/2020
178/QĐ-VTH Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học 30/09/2020
307/QĐ-VHL Về việc thành lập Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học 05/03/2018
Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.