Tin tức Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích

Tuyển chọn các chuyên gia toán học thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng nhóm nghiên cứu có công bố khoa học tốt để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của Trung tâm.

2. Yêu cầu về đề tài và sản phẩm đề tài

Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học có thành tích nghiên cứu tốt, đặc biệt là trong 5 năm cuối.

Sản phẩm của đề tài tối thiểu là một công bố khoa học được đăng/nhận đăng trên các tạp chí toán học trong danh mục SCI-E hoặc một tiền ấn phẩm có chất lượng tốt. Sản phẩm của đề tài không được dùng để nghiệm thu đề tài khác.

3. Kinh phí và thời gian thực hiện

Đề tài được thực hiện trong thời gian 24 tháng hoặc 36 tháng. Kinh phí tối đa cho một đề tài 24 tháng là 400 triệu; cho một đề tài 36 tháng là 600 triệu.

4 Thông báo tuyển chọn đề tài

Hàng năm, Trung tâm tổ chức hai lần tuyển chọn. Thông báo tuyển chọn đề tài được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm ít nhất 01 tháng trước mỗi đợt xét chọn.

5. Điều kiện đăng ký thực hiện đề tài

1)  Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu của Viện Toán học, đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng tiến sỹ;
 • Trong thời gian dự kiến thực hiện đề tài không có kế hoạch đi công tác nước ngoài quá 1/3 thời gian;
 • Trong 10 năm cuối tính đến thời điểm đăng ký đề tài, có ít nhất ba công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI-uy tín do Quỹ NAFOSTED ban hành hoặc thuộc danh mục tạp chí quốc tế có hệ số trích dẫn cao và có uy tín cao của ngành Toán do HĐGSNN ban hành, trong số đó có ít nhất một công bố trong 5 năm cuối.

2)  Nhân sự: mỗi thời điểm có không quá 4 thành viên. Khuyến khích mời thành viên trẻ chưa tham gia một đề tài nghiên cứu khác của Trung tâm.

3)  Tại mỗi thời điểm, mỗi cá nhân chỉ được tham gia tối đa một đề tài thuộc dạng này.

6. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký;
 • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí theo năm tài chính;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài.

7. Tuyển chọn

Giám đốc Trung tâm thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài. Hội đồng tuyển chọn có từ năm đến bảy thành viên, trong đó có Giám đốc hoặc Phó giám đốc Trung tâm giữ chức chủ tịch, đại diện Hội đồng khoa học của Trung tâm, các trưởng nhóm nghiên cứu có chuyên môn liên quan của Trung tâm, và các nhà khoa học có uy tín trong Viện.

8. Triển khai thực hiện đề tài

 1. Hợp đồng thực hiện đề tài được ký giữa chủ nhiệm đề tài với Trung tâm và Viện Toán học.
 2. Nhân sự của đề tài được phép thay đổi không quá ba lần và phải bằng văn bản, được Trung tâm và Viện Toán học đồng ý.

9. Tiến độ cấp kinh phí

Việc cấp kinh phí theo giai đoạn trên cơ sở năm tài chính như sau:

 1. Sau khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm đầu. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kính phí còn lại của năm.
 2. Đầu mỗi năm tiếp theo, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.

10.  Đánh giá và nghiệm thu

 1. Đề tài 36 tháng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, nếu có ít nhất một bài báo đã đăng/nhận đăng trên tạp chí SCI-E và một tiền ấn phẩm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt; hoặc một bài báo được đăng/nhận đăng trên danh sách ISI-uy tín của Quỹ NAFOSTED hoặc danh sách tạp chí có chỉ số trích dẫn cao và có uy tín ngành Toán của HĐGSNN.
 2. Đề tài 24 tháng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nếu có ít nhất một bài báo đã đăng/nhận đăng trên tạp chí SCI-E hoặc một tiền ấn phẩm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt.

11. Xử lý đề tài không hoàn thành nhiệm vụ

Đề tài không hoàn thành nhiệm vụ không được cấp tiếp phần kinh phí còn lại.

12. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (30/09/2020)

Thời hạn đăng ký hết ngày 31/10/2020

Thông tin chi tiết xem tại đây