Tin tức Tin tức

Thông báo: Đề tài nghiên cứu dành cho tài năng trẻ của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

1. Mục đích

Tuyển chọn cử nhân và thạc sỹ xuất sắc về chuyên ngành Toán học, Toán tin để thực hiện các đề tài nghiên cứu chất lượng cao dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giỏi trong ngành Toán học.

2. Yêu cầu về đề tài và sản phẩm đề tài

Sản phẩm của đề tài là một công bố khoa học có chất lượng tốt hoặc một tiền ấn phẩm (công bố trên trang web của Viện và của Trung tâm) có chất lượng tốt trong đó có ghi nhận hoặc cảm ơn sự tài trợ của Trung tâm, ghi rõ tên và mã số đề tài, hoặc một tiểu luận khoa học về một vấn đề có tính thời sự cao của toán học.

3. Kinh phí và thời gian thực hiện

Mỗi đề tài bao gồm chủ nhiệm đề tài và từ 1 đến 2 thành viên nghiên cứu chủ chốt, được thực hiện trong thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng.  Kinh phí tối đa cho đề tài gồm 2 thành viên là 120 triệu/12 tháng, kinh phí tối đa cho đề tài gồm 3 thành viên là 180 triệu/12 tháng. (Nếu thành viên đã có học bổng thì không nhận thù lao nghiên cứu và kinh phí đề tài sẽ điều chỉnh.)

4. Thông báo tuyển chọn đề tài

Hằng năm, Trung tâm tổ chức hai lần tuyển chọn. Thông báo tuyển chọn đề tài được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm ít nhất 15 ngày trước mỗi đợt xét chọn.

5. Điều kiện đăng ký thực hiện đề tài

Mỗi đề tài nghiên cứu gồm hai hoặc ba thành viên.

 1. Chủ nhiệm đề tài là cán bộ nghiên cứu hoặc cộng tác viên của Viện Toán học và trong 10 năm cuối có công bố quốc tế chất lượng tốt.
 2. Thành viên nghiên cứu chủ chốt phải là người có thành tích xuất sắc, thỏa mãn một trong 3 điều kiện sau:
 • Có bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ toán học, toán tin hoặc tin học có điểm trung bình môn toán từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên hoặc tương đương.
 • Đạt giải tại một trong các kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, quốc tế, olympic sinh viên hoặc tương đương.
 • Có bài báo đã xuất bản hoặc được nhận đăng ở tạp chí toán học quốc tế trong danh mục SCI-E.

 6. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký;
 • Thuyết minh đề tài cùng dự toán kinh phí;
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên đề tài;
 • Bảng điểm học tập bậc cử nhân và thạc sỹ (nếu có) và các minh chứng thành tích (nếu có) của (các) thành viên nghiên cứu chủ chốt.

7. Tuyển chọn

Giám đốc Trung tâm thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài và các Hội đồng chuyên môn. Hội đồng tuyển chọn có từ năm đến bảy thành viên, trong đó có Giám đốc hoặc Phó giám đốc Trung tâm giữ chức chủ tịch, đại diện Hội đồng khoa học của Trung tâm, đại diện các trưởng nhóm nghiên cứu có chuyên môn liên quan của Trung tâm, đại diện Trung tâm Đào tạo Sau đại học và các nhà khoa học có chuyên môn liên quan (nếu cần thiết).

8. Triển khai thực hiện đề tài

 • Hợp đồng thực hiện đề tài được ký giữa chủ nhiệm đề tài với Trung tâm và Viện Toán học.
 • Thành viên đề tài chỉ được phép thay đổi trong trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

9. Tiến độ cấp kinh phí

Để đảm bảo việc quản lý chất lượng và tiến độ thực hiện đề tài, việc cấp kinh phí được tiến hành theo giai đoạn trên cơ sở năm tài chính như sau:

 • Sau khi ký hợp đồng thực hiện đề tài, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm đầu. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.
 • Đầu mỗi năm tiếp theo, đề tài được cấp tối đa 50% kinh phí của năm. Sau khi nghiệm thu giai đoạn, được cấp nốt kinh phí còn lại của năm.

10.  Đánh giá và nghiệm thu  

Đề tài được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, nếu đáp ứng tiêu chí sau:

 • Đối với đề tài có thành viên nghiên cứu chủ chốt là thạc sĩ: có ít nhất một công bố được đăng/nhận đăng hoặc một tiền ấn phẩm có thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài là tác giả hoặc đồng tác giả, đăng trên trang web của Viện và của Trung tâm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt. Trong bài báo có ghi nhận và/hoặc cảm ơn sự tài trợ của đề tài (ghi rõ tên và mã số đề tài).
 • Đối với đề tài mà các thành viên nghiên cứu chủ chốt là cử nhân: đáp ứng tiêu chí ở điểm a) của Khoản này hoặc có một báo cáo khoa học ở mức độ tương đương với một luận văn thạc sĩ, được hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt.

11. Xử lý đề tài không hoàn thành nhiệm vụ

Đề tài không hoàn thành nhiệm vụ không được cấp tiếp phần kinh phí còn lại.

12. Điều khoản thi hành

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Thông tin chi tiết xem tại đây