Tin tức Tin tức

Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO

Quyết định số 66/QĐ-VTH ngày 13/3/2020, Ban hành Quy định đăng ký, tuyển chọn và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh xuất sắc của Trung tâm UNESCO. Thông tin chi tiết xem tại đây.