Hội thảo khoa học lần thứ 1 “Toán tin ứng dụng trong chuyến đối số nông nghiệp, thực phấm và phát triển nông thôn”

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, nhà A6, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội hoặc trực tuyến https://www.facebook.com/vientoanhochttps://www.facebook.com/vinif.org (link Youtube sẽ được cập nhật trên trang web của hội thảo).

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021 là một diễn đàn khoa học với mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học điển hình về ứng dụng Toán học và Tin học trong định hướng chuyển đổi số các ngành và lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn (AgriFood & Rural Development). Hội thảo nhằm cung cấp các nghiên cứu ứng dụng cập nhật và mới nhất trong các lĩnh vực nêu trên với 5 báo cáo (keynote) và một 1 phiên thảo luận (panel).

https://im4far.org

ĐƠN VỊ & BAN TỔ CHỨC

1. Đơn vị Tổ chức :

2. Ban Tổ chức:

Thông tin chi tiết xem tại https://im4far.org/

Chương trình hội nghị xem tại đây