Hội đồng khoa học Hội đồng khoa học

GS TSKH Nguyễn Đình Công

Email: ndcong AT math.ac.vn

GS TSKH Phùng Hồ Hải

Email: phung AT math.ac.vn

GS TSKH Đinh Nho Hào

Chủ tịch Hội đồng
Email: hao AT math.ac.vn

Mr. Lê Tuấn Hoa

Email: lthoa AT math.ac.vn

GS TSKH Vũ Ngọc Phát

Phó Chủ tịch Hội đồng
Email: vnphat AT math.ac.vn

GS TSKH Nguyễn Minh Trí

Thư ký Hội đồng
Email: triminh AT math.ac.vn

GS. TSKH Ngô Việt Trung

Email: nvtrung AT math.ac.vn