Giới thiệu trung tâm Giới thiệu trung tâm

 Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (trực thuộc Viện Toán học) do UNESCO bảo trợ được thành lập và tổ chức hoạt động theo Quyết định Thành lập số 307/QĐ-VHL và Quy chế Tổ chức và Hoạt động số 308/QĐ-VHL ngày 05/3/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trung tâm có các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

  • Tiến hành nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Toán học theo những chuẩn mực quốc tế cao nhất;
  • Đào tạo tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn về Toán học cho công dân Việt Nam và công dân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng như của các vùng lân cận và Châu Phi;
  • Góp phần xây dựng đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học có trình độ cao;
  • Thông qua các lớp học và hội nghị và hội thảo, hình thành một trung tâm quốc tế xây dựng tiềm lực trong khoa học cơ bản;
  • Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu ở những nơi Toán học chưa thực sự phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Châu Phi;
  • Tham gia tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia giáo dục và công chúng để tăng cường tiềm năng nghiên cứu và phát triển trong và ngoài khu vực.